Registrace

Registrace ZDARMA

Každý nově registrovaný uživatel získá BONUS. Rádce zdarma Jak najít správného partnera.

Jméno / přezdívka:
E-mail:
Heslo:
Heslo znovu:

Vaši adresu neposkytneme třetí straně.

Přihlášení

Přihlášení
Přihlašovací e-mail:
Heslo:
Zaslat zapomenuté heslo
E-mail:

Obchodní podmínky

Vážený zákazníku,

Užitek, který získáváte s naším programem Cesta k lásce je pro nás velmi důležitý a přejeme si, aby pro Vás znamenal spokojenost a naplnění Vašeho očekávání. A tím je najít v oblasti lásky a vztahů harmonii a štěstí, které si každý z Vás zasloužíte.

Prosím, přečtěte si níže uvedený text pečlivě. Tyto obchodní podmínky chrání Vás i nás pro situace, kdyby došlo k neočekávaným událostem. Odesláním objednávky, tedy kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku" v objednávkovém formuláři potvrzujete, že vám byly před uzavřením smlouvy sděleny zákonem stanovené informace, že jste se seznámili s našimi obchodními podmínkami a že jim plně rozumíte a souhlasíte s nimi. Pokud tomu tak není, na uvedené tlačítko prosím neklikejte. Děkujeme.

 

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE dle §1811 odst.2 OZ

Před tím, než se rozhodnete zakoupit si námi nabízený produkt/službu, je naší zákonnou povinností informovat Vás o naší společnosti a o pravidlech našeho obchodování s vámi prostřednictvím internetu, tj. obchodování prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

KDO JSME A KDE NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT

Prodávajícím je Vlastimil Halška, s místem podnikání 788 03 Nový Malín č. 318, IČ: 88299767, neplátce DPH, Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 28.11.2011, jednací číslo: MUSP/117367/2011, evidující úřad: Městský úřad Šumperk (blíže v sekci Kontakty).

Lektorkou vzdělávacího programu je Nicole Alba, více se o ní dozvíte zde a zde.

 

Kontaktovat nás můžete:

 • Pro on-line komunikaci na email adrese: info@vazna-seznamka.cz
 • Pro vyřizování reklamace na email adrese: reklamace@vazna-seznamka.cz
 • Upřednostňujeme on-line komunikaci, ale v případě potřeby nás můžete kontaktovat i na adrese místa podnikání: 788 03  Nový Malín č. 318 nebo telefonním čísle +420 724 667 440

 

JAK OBCHODUJEME

 • Jsme tým, který nabízí s použitím prostředků komunikace na dálku, tj. internetu, různé informační produkty a služby (především online vzdělávací programy a eBooky) v oblasti osobního rozvoje. Blíže se o našich produktech dozvíte v části eShop.
 • Veškeré smluvní vztahy s Vámi uzavíráme v souladu s Právním řádem ČR, právní vztahy vysloveně neupravené smlouvou a obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění.
 • Smlouvy jsou uzavírány v českém jazyce.
 • Smlouvu s Vámi uzavíráme prostřednictvím webového rozhraní produktu/služby www.vaznaseznamka.cz. Webovým rozhraním jste veden jednotlivými kroky k objednání produktu či služby a máte možnost si zadaná data a údaje před podáním objednávky zkontrolovat a opravit.
 • Stránka s objednávkovým formulářem obsahuje vždy informace o Vás, objednávaném produktu či službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení. U on-line produktů neúčtujeme náklady na dodání. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.
 • Smlouva s Vámi je uzavřena odesláním Vaší objednávky. Odesláním objednávky stvrzujete, že souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy, že jste byl předem informován o všech náležitostech smlouvy, že jste se seznámil s obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a že s nimi souhlasíte. Údaje uvedené Vámi o Vás v objednávce považuje naše společnost za správné. Vylučujeme přijetí nabídky s dodatkem či odchylkou.
 • Bereme ochranu vašich soukromých údajů vážně a chtěli bychom, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí, kterou při našich obchodních procesech bereme na zřetel. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy našich webových stránek, zpracováváme v souladu s GDPR a se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů - blíže čl.10 OP. Neustále vylepšujeme technická a organizační bezpečnostní opatření tak, abychom chránili u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.

NAŠE PRODUKTY A SLUŽBY

Označení produktu (zboží) nebo služby a popis jejich hlavních vlastností jsou vždy specifikované na webovém rozhraní www.vaznaseznamka.cz. Rádi bychom Vás upozornili, že naše produkty (online vzdělávací programy, eBooky)  podléhají ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno.

Všechny produkty a služby naší společnosti slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti osobního rozvoje. Informace, které zprostředkovávají lektoři on-line programů jsou pouze návody a doporučení, naše společnost ani lektoři nejsou jakkoliv odpovědni za váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, neboť ten je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůžeme ovlivnit, jako např. vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavosti, situace na trhu, obchodních znalostí apod. Informace obsažené v těchto produktech nemohou nahradit ani individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Blíže čl.9 OP.

CENA, ZPŮSOB PLATBY A DODÁNÍ

Cena produktu nebo služby včetně všech daní a poplatků je vždy uvedena na webovém rozhraní u konkrétního produktu či služby včetně informace o tom, zda je cena s či bez DPH. Cena je vždy uvedena na stránce s objednávkovým formulářem.  Způsob platby je uveden v čl.4 OP, dodací podmínky jsou uvedeny v čl.6 OP.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Podmínky, lhůtu a postup pro uplatnění zákonného práva na odstoupení od smlouvy jsou upraveny v čl.8 OP.

GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

Protože nám záleží na vaší spokojenosti s našimi produkty, poskytujeme u vybraných produktů kupujícím garanci vrácení peněz ve lhůtě do 14 dnů od jejich zakoupení pro případ, že s produktem nebudete spokojeni. Bližší podmínky pro uplatnění jsou v čl.7 OP.

PODROBNOSTI  NALEZNETE V NÍŽE UVEDENÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH, KTERÉ JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ KAŽDÉ, S NÁMI UZAVŘENÉ, KUPNÍ SMLOUVY NA VÁMI VYBRANÝ PRODUKT ČI SLUŽBU.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Všeobecné smluvní obchodní podmínky pro prodej informačních produktů a služeb s použitím internetu

 

1. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na webové stránce www.vaznaseznamka.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Vlastimil Halška, s místem podnikání 788 03 Nový Malín 318, IČ: 88299767, neplátce DPH, Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 28.11.2011, jednací číslo: MUSP/117367/2011, evidující úřad: Městský úřad Šumperk (blíže v sekci Kontakty). Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem – neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem – neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), a to ustanoveními zákona týkající se podnikatelů.

 

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Kupující objednává vybrané služby nebo produkty (dále jen program) vyplněním elektronického formuláře objednávky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit.

Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje zprostředkovat kupujícímu objednané služby a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu služeb.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se před uskutečněním objednávky seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.vaznaseznamka.cz podnikatele Vlastimil Halška a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky.

Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

Vlastnické právo k produktu/produktům přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Zákazník je srozuměn s tím, že pro řádné užívání online vzdělávacích produktů je třeba z jeho strany splnit technické požadavky– aktualizovaný software. V případě použití neaktualizovaného softwaru - internetového prohlížeče může být omezena funkcionalita.

 

3. Cena produktu, faktura

V souhrnu objednávky najdete všechny ceny příslušných programů včetně DPH v zákonné výši.

Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

 

4. Forma a způsob platby

Cenu produktu hradí kupující bezhotovostně, a to bankovním převodem na základě faktury, kterou obdrží na svůj email uvedený v objednávkovém formuláři ihned po odeslání objednávky.

Platba je jednorázová. Možnost koupě na splátky není.

Kupující je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

Závazek zákazníka uhradit cenu za produkt je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Kupní cena je splatná v den uzavření smlouvy (v den vystavení faktury), není-li uvedeno jinak.

V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky (kupní ceny), kterou je zákazník povinen zaplatit, se zákazník zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny produktu/zboží/služby.

 

5. Zabezpečení a ochrana autorských práv

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (online vzdělávací programy) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

 

6. Dodací podmínky

U online vzdělávacích produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů do členské sekce ze strany prodávajícího na emailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávkovém formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.

Přístupové údaje do členské sekce budou zaslány kupujícímu až po uhrazení závazné objednávky (po zaplacení celé kupní ceny).

V členské sekci jsou k dispozici výukové materiály online programu „Cesta k lásce" (vzdělávací videa, audio-soubory MP3 a eBooky), včetně tří bonusových eBooků („Jak najít správného partnera“, „3 tipy pro úspěšné online seznámení“ a „17 kroků k úspěšnému vztahu“).

 

7. Záruka vrácení peněz

Prodávající ručí kupujícímu zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz po dobu 14 dnů od uskutečnění objednávky, uskutečněním objednávky je uzavřena smlouva mezi prodávajícím a kupujícím a zpřístupněním členské sekce je smlouva ze strany prodávajícího splněna. „Cesta k lásce" je vzdělávací program. Pokud byste do čtrnácti dnů od uskutečnění objednávky nebyli s tímto programem spokojeni, vrátíme vám peníze zpět, a to bez jakýchkoliv otázek a podmínek.

 

8. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo dle § 1829 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, a to ve lhůtě 14 dní od uskutečnění objednávky. Odstoupení je nutno podat elektronickou formou na email: info@vazna-seznamka.cz s prohlášením, že kupující od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu a data nákupu, a dále sdělením čísla bankovního účtu, na nějž má být příslušná kupní cena prodávajícím zaslána. Prodávající potvrdí kupujícímu přijetí oznámení o odstoupení od smlouvy bez zbytečného odkladu formou emailu.

Prodávající zašle kupujícímu dobropis s částkou odpovídající kupní ceně programu včetně DPH. Částka bude vrácena nejpozději do 14 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.  Po odstoupení od smlouvy bude znemožněn přístup do členské sekce placeného vzdělávacího online programu „Cesta k lásce" a k dalším bonusům z programu vyplývajícím.

 

Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

 • prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny více jak 10 dnů po době splatnosti;
 • porušení povinností na ochranu autorského práva (čl.5 OP) ze strany zákazníka.

 

9. Vyloučení odpovědnosti

Všechny produkty a služby naší společnosti slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti osobního rozvoje. Informace, které zprostředkovávají lektoři on-line programů jsou pouze návody a doporučení. Naše společnost ani lektoři nejsou jakkoliv odpovědni za Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, za Vaše pocity, zdravotní stav a stavy, které můžete prožívat. Po celou dobu trvání on-line produktu jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování.  Váš úspěch je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůžeme ovlivnit, jako např. Vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavosti, situace na trhu, obchodních znalostí, zdravotního stavu apod.

V případě vzdělávacích produktů v oblasti osobního rozvoje  bychom Vás rádi upozornili na fakt, že v průběhu on-line programů můžete být vystaveni fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení, a je plně na Vaši zodpovědnosti a rozhodnutí, zda navrhovaná cvičení či úkoly podstoupíte či nikoliv.  Účast v on-line programech osobního rozvoje je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.

Rádi bychom Vás upozornili, že informace obsažené v našich produktech nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Rovněž nemohou nahradit lékařskou či psychoterapeutickou péči. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice.

 

10. Ochrana osobních údajů

Podnikatel Vlastimil Halška se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi se zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Podrobné informace o tom, jak zpracováváme a chráníme osobní údaje najdete na stránce https://www.vazna-seznamka.cz/zasady-zpracovani-a-ochrany-osobnich-udaju

 

11. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 25.5.2018. Prodávající si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.

Prodávající neodpovídá za technickou nezpůsobilost koncového zařízení kupujícího ani za výpadky technického charakteru způsobené poskytovateli internetové konektivity či vyšší mocí. Technické požadavky jsou uvedeny na webových stránkách v příslušné sekci.

Prodávající v rámci mimosoudního vyřizování případných stížností spotřebitelů komunikuje prostřednictvím e-mailové adresy uvedené na webových stránkách prodávajícího, v souladu s platnou legislativou se spotřebitel v případě neúspěchu své stížnosti může obrátit na orgán státního dozoru, tedy na Českou obchodní inspekci.

Tento materiál je informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno.

Objednávkou příslušného programu berete na vědomí a souhlasíte, že jakékoliv použití informací z tréninkových materiálů a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze zodpovědností kupujícího a prodávající za ně nenese žádnou zodpovědnost.

Veškeré nabízené programy jsou chráněny autorským právem a ani v případě řádného nákupu není zákazník oprávněn tyto programy, ať již literárního, audiovizuálního nebo softwarového charakteru, zpřístupňovat dalším osobám, nabízet, prodávat, převádět, sdílet ani z těchto programů citovat výňatky či kopírovat části bez výslovného písemného svolení autora.

 

Díky za čas, který jste strávili přečtením těchto obchodních podmínek.

V případě změny obchodních podmínek jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.

<< Zpět na úvodní stránku

Pokračovat k programu Cesta k lásce >>